ประเภท Early Bird ภายใน

วันที่  18  พฤษภาคม  2561

ราคาปกติ
BMRC
สำหรับผู้ส่งบทความ
  • อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ
2,500  บาท 4,000  บาท
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1,800  บาท 3,000  บาท
  • สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
1,800  บาท 2,500  บาท

ลงทะเบียนภายใน

วันที่ 30 กันยายน  2561

หมายเหตุ:

1.ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ
2.กรณีส่งบทความมากกว่า 1 บทความในชื่อผู้เขียนเดียวกัน รับส่วนลด 30% ในบทความที่เพิ่ม
3.กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 คนในบทความเดียวกัน รับส่วนลด 40% ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป
4. ทางผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ