ประเภท หลัง

วันที่ 18  ส.ค. 2560

สำหรับผู้ส่งบทความ
อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ 2,800  บาท
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2,000  บาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 1,200  บาท

**คืนเงินกรณีบทความถูกปฏิเสธ