BMRC Early Bird
ภายใน
วันที่  28 มิถุนายน 2562
ราคาปกติ
สำหรับผู้ส่งบทความ
  • อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ
2,500  บาท 4,000  บาท
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1,800  บาท 3,000  บาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 1,800  บาท 2,500  บาท

หมายเหตุ:

1.ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ
2.กรณีส่งบทความมากกว่า 1 บทความในชื่อผู้เขียนเดียวกัน รับส่วนลด 30% ในบทความที่เพิ่ม
3.กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 คนในบทความเดียวกัน รับส่วนลด 40% ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป
4. กรณีที่นำเสนอเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อสอบถามอัตราค่าลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษได้ที่ bmrccmu@gmail.com
5. ทางผู้ดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ