ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 30 กันยายน 2560
แจ้งผลการตอบรับ ภายใน 15 ตุลาคม 2560
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 20 ตุลาคม 2560
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 10 พฤศจิกายน 2560