ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

ขยายเวลา!! หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 15 กันยายน 2562
แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอบทความ 24 กันยายน 2562
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 8 ตุลาคม 2562
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 11 ตุลาคม 2562