ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 5 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการตอบรับ 13 กันยายน 2562
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 27 กันยายน 2562
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 11 ตุลาคม 2562