ขยายเวลา!!! ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 31 ตุลาคม 2564
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 15 พฤศจิกายน 2564