ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 6 กรกฎาคม 2561
แจ้งผลการตอบรับ ภายใน 10 กันยายน 2561
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 24 กันยายน 2561
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 30 กันยายน 2561