ที่ปรึกษา

1

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

Professor Dr. Paul   Patterson มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The UNSW Business School, Australia

3

รองศาสตราจารย์ พิกุล   โค้วสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

1

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา   ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

รองศาสตราจารย์ อรชร    มณีสงฆ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลสิรี     โค้วสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

อาจารย์ ดร. วรัท  วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

อาจารย์ ดร. สายนที     เฉินบำรุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์   พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

อาจารย์ ดร. วิสุทธร   จิตอารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

นางสาวอัญชลี      วิเลิศศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

นางสาวผุสดี      ใจชุ่มใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

นางสาวสรัญญา    ชื่นเย็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการระดับชาติ

1

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา  ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี  ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6

อาจารย์ ดร. จิราภา    พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา

7

อาจารย์ ดร. เปรมฤดี    จิตรเกื้อกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์   พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

อาจารย์ ดร. วิสุทธร    จิตอารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

อาจารย์ ดร. สายนที     เฉินบำรุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

อาจารย์ ดร. วรรณัย    สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่