ที่ปรึกษา

1

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

Professor Dr. Paul   Patterson

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The UNSW Business School, Australia

3

รองศาสตราจารย์ พิกุล   โค้วสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

1

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา   ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

รองศาสตราจารย์ อรชร    มณีสงฆ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลสิรี     โค้วสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

อาจารย์ ดร. วรัท  วินิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

อาจารย์ ดร. สายนที     เฉินบำรุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์   พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

อาจารย์ ดร. ดนัย   ลิขิตรัตน์เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

อาจารย์ ดร. วิสุทธร   จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

นางสาวอัญชลี      วิเลิศศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

นางสาวผุสดี      ใจชุ่มใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

นางสาวสรัญญา    ชื่นเย็น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กองบรรณาธิการระดับชาติ

1

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา  ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี  ลงกานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

อาจารย์ ดร. จิราภา    พึ่งบางกรวย

มหาวิทยาลัยบูรพา

6

อาจารย์ ดร. เปรมฤดี    จิตรเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์   พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

อาจารย์ ดร. วิสุทธร    จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

อาจารย์ ดร. สายนที     เฉินบำรุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

อาจารย์ ดร. วรรณัย    สายประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

อาจารย์ ดร. โรจนา    ธรรมจินดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่