ที่ปรึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2  Professor Dr. Paul Patterson คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการจัดการประชุม
1 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ รองประธานกรรมการ
3  รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลสิรี โค้วสุวรรณ์ กรรมการ
8 อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี กรรมการ
9 อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบำรุง กรรมการ
10 นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
11 นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กองบรรณาธิการระดับชาติ
1 รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อาจารย์ ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบำรุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่