To be announce

กำหนดการส่งผลงาน

ขยายเวลา!!! ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ To be announce
หมดเขตลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง To be announce