งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์  053- 942109

โทรสาร   053 -942103

Website:   www.bmrc.cmu.net

Facebook: https://www.facebook.com/bmrccmu