กรอบหัวข้อในการนำเสนอบทความ

1) ผลงานวิจัยที่เป็นเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่

 • งานวิจัยด้านการจัดการตราผลิตภัณฑ์ (Brand Management research)
 • งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research)
 • งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management research)
 • งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research)
 • งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research)
 • งานวิจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
 • งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
 • งานวิจัยด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research)

2) ผลงานที่เป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)

 • การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research)
 • การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tourism management research)
 • งานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management research)
 • งานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation management research)
 • งานวิจัยด้านการบริหารกิจการทางทะเล (Marine business research)
 • งานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management research)
 • งานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน (Business administration for development and sustainability research)

3) ผลงานที่เป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology management)
 • การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Organization management or real estate projects)
 • งานวิจัยด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจ (Organizational communication research)
 • งานวิจัยด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research)

4) งานวิจัยด้านอื่นๆในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)

หลักการเสนอบทความ

          ผู้สนใจสามารถนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น  แบ่งเป็น 1) เวทีนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 2) เวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย และนักวิชาการ

 • ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ผู้ส่งผลงานต้องส่งบทความฉบับเต็มไม่เกิน 15 หน้า เพื่อนำเสนอในงานประชุมแบบ Oral Presentation
 • สำหรับผู้นำเสนอที่ต้องการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ “Best Paper Award” ผู้นำเสนอจะต้องเลือกวิธีการนำเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่านั้น และจัดส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กำหนดไว้เท่านั้น