ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

1. ชำระเงิน

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-413691-2 ชื่อบัญชี BMRC & I-BMRC

กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบการลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภท ดังนี้

ประเภท Early Bird ภายใน
วันที่  31 สิงหาคม 2564
ราคาปกติ
BMRC
สำหรับผู้ส่งบทความ

  • อาจารย์ นักวิชาการ
    และบุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
3,500  บาท 5,000  บาท
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังและผู้ประพันธ์ร่วม 1,000  บาท 1,500  บาท
IBMRC Early Bird Within
August 31, 2021
Regular
Presenter

  • Academic
  • Student
150  USD 250  USD
Participant & Co-Author 100  USD 150  USD
2. ลงทะเบียนแจ้งการชำระเงิน –(คลิกที่นี่)–

กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามประเภทของท่าน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1

  • ผู้ส่งบทความ (อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ)
  • ผู้ส่งบทความ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
  • ผู้สนใจเข้าฟัง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการส่ง Username และ Password ให้ท่าน

ท่านจะสามารถ log In เพื่อเข้าใช้งานระบบส่งบทความ

4. ส่งบทความ

Log in ส่งบทความเพื่อพิจารณา หมายเหตุ: นำเสนอบทความเป็นภาษาไทยเท่านั้น จัดรูปแบบตามการเขียนบทความที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

5. รับผลประเมินแก้ไขบทความ

รับผลประเมินแก้ไขบทความส่งกลับมาในระบบ

6. เตรียมนำเสนอบทความ

เตรียมการนำเสนอบทความในวันศุกร์ที่  26 พฤศจิกายน  2564