ชื่อโครงการ

โครงการ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
The Business Management Research Conference

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University

หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการบริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำเสนอบทความวิชาการ

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้นำทางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจในระดับประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสาขาต่างๆของประเทศไทย
  • เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย บูรณาการงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่างๆ