การนำเสนอบทความ

ประเภทบทความวิจัย ที่เปิดรับสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ (I-BMRC) ครอบคลุมทั้ง

  1. เอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต โลจิสติกส์ และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะงานวิจัยที่นำเสนออาจ เป็นการค้นพบ นวัตกรรมองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิด หรือวิธีการด้านการจัดการธุรกิจกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
  2.  สหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ที่เน้นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านเอกสาขาวิชาต่างๆด้านการบริหารจัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้ได้เครื่องมือหรือวิธีการใหม่
  3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)  ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลักด้านการบริหารจัดการธุรกิจไปประยุกต์ใช้ กับ ศาสตร์อื่น หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆ และประยุกต์ใช้กับวิชาชีพต่างๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การนำเสนอบทความวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) งานวิจัยที่เป็นผลงานนักวิจัย