ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นำเสนอบทความ และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยบุคคลจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน

คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สำหรับบทความที่มีการนำเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ (BMRC) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ (IBMRC) จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์