ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นำเสนอบทความ (double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process.)

คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สำหรับบทความที่มีการนำเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 12 (BMRC) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (IBMRC) จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์