ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วม
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13
The 13th Business Management Research Conference
หัวข้อ “The next frontier for business innovation”
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564
ออนไลน์ โดย โปรแกรม ZOOM

www.bmrccmu.net/th

จัดโดย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

การส่งบทความ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bmrccmu.net/th/registration-procedure/

กิจกรรม วันที่
  • หมดเขตลงทะเบียนส่งบทความ อัตรา Early-bird Abstract
  • ขยายเวลา!!! หมดเขตลงทะเบียนส่งบทความ
  • แจ้งตอบรับบทความที่ได้นำเสนอในงานประชุม
  • นำเสนอผลงานในการประชุม BMRC ครั้งที่ 13
31 สิงหาคม 2564
31 ตุลาคม 2564
10 พฤศจิกายน 2564
26 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ

ส่งเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (MS Word) ผ่านระบบลงทะเบียน
ในรูปแบบบทความที่กำหนด: https://bmrccmu.net/th/structured-manuscript-instruction-2/

 

การลงทะเบียน

สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ได้ในระบบลงทะเบียน https://www.ba.cmu.ac.th/accbaconf/pages/form_bmrc.php

 

สถานที่ประชุม

การประชุมออนไลน์ โดย โปรแกรม Zoom ดำเนินการจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.ba.cmu.ac.th

 

ข้อมูลติดต่อ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล์ bmrccmu@gmail.com,
โทรศัพท์ (+66) 5394 2109 โทรสาร (+66) 5394 2103