คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 (The 10th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th International Business Management Research Conference)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ กล่าวรายงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovation for Sustainable Development : Case Studies form INDEX Creative Village PLC. วิทยากรโดย คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน การบริหารจัดการธุรกิจในระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสาขาต่างๆของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย บูรณาการงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ