กำหนดการส่งผลงาน

ผู้นำเสนอที่ต้องการเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

หมดเขตลงทะเบียน, รับบทความและชำระเงินสำหรับผู้ส่งบทความฯ 11 กันยายน 2560
แจ้งผลการตอบรับ 1 – 12 กันยายน 2560
สำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว 15 กันยายน 2560
ปิดรับลงทะเบียน (ผู้ที่ไม่นำเสนอผลงาน) 15 ตุลาคม 2560