หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการบริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำเสนอบทความวิชาการ

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้นำทางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

BMRC

ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน

ประมวลภาพ รายงาน

รายงานการประชุมวิชาการ

BMRC JOURNEY

BMRC 14

BMRC 13

BMRC 12

BMRC 11

BMRC 10